Isopropylalkohol 1 L - čistič na 3D podložky

Isopropylalkohol 1 L - čistič na 3D podložky


Filament PM

Isopropylalkohol, nebo Isopropanol je silný čistící prostředek skvělý pro odmašťování povrchů nejen tiskových podložek. Šikovný pomocník pro SLA a DLP tiskaře.

IPA se hodí i nejen jako čistící prostředek pro odstranění nevytvrzené pryskyřice z výtisků, ale může se používat i pro čištění a zahlazování již hotových výtisků z SLA a DLP tiskáren. Více

Kód produktu: 00339 Doprava a platba

249 Kč s DPH
Skladem
ks
Filament PM

Isopropylalkohol, nebo Isopropanol je silný čistící prostředek skvělý pro odmašťování povrchů nejen tiskových podložek. Šikovný pomocník pro SLA a DLP tiskaře.

IPA se hodí i nejen jako čistící prostředek pro odstranění nevytvrzené pryskyřice z výtisků, ale může se používat i pro čištění a zahlazování již hotových výtisků z SLA a DLP tiskáren. Více

Kód produktu: 00339 Doprava a platba

Výstražná upozornění:
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
Bezpečnostní pokyny:
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.